نام صاحب حساب: حسین رهنما

قبل از واریز هرگونه وجه، نسبت به تبلیغ خود هماهنگی لازم را انجام دهید.